آموزش مدیریت فردی (خودشناسی و روانشناسی)

خودشناسی و شخصیت شناسی شیوه فکری – حسی – عمل و گفتار و شناخت نقاط قوت و ضعف و نوع تیپ شخصیتی و ارزشها ( زبان/ بدن/ سروگردن/ هوا / مکان) چرایی مغز و ابعاد مختلف ذهن و عادات تغییر عادات و روش های تغییر عادات وایجاد عادات جدید عادات منفی و آسیب زا و […]

آموزش مدیریت فردی (خودشناسی و روانشناسی) Read More »